voorwaarden

Algemene voorwaarden van BETOWARE bvba

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van BETOWARE bvba

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door BETOWARE bvba, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 10 juni 2009.

 

A. Leveringsvoorwaarden BETOWARE bvba

 • 1. DEFINITIES
 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 • Onderhoud van een website: het door BETOWARE bvba inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BETOWARE bvba een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • 2. TOEPASSELIJKHEID
 • Door ondertekening van een overeenkomst met BETOWARE bvba verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van BETOWARE bvba en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en BETOWARE bvba opgenomen wordt.
 • 3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
 • Alle offertes en prijsopgaven door BETOWARE bvba zijn geheel vrijblijvend.
 • Offertes en prijsopgave door BETOWARE bvba blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door BETOWARE bvba
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en BETOWARE bvba zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht BETOWARE bvba niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 • De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 • 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 • BETOWARE bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BETOWARE bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BETOWARE bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BETOWARE bvba zijn verstrekt, heeft BETOWARE bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • BETOWARE bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BETOWARE bvba is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BETOWARE bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door BETOWARE bvba of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart BETOWARE bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 5. DUUR EN BEËINDIGING
 • Het ontwerpen van een nieuwe website door BETOWARE bvba voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
 • Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen BETOWARE bvba en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • BETOWARE bvba kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BETOWARE bvba gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
 • BETOWARE bvba heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
 • 6. LEVERING EN LEVERTIJD
 • BETOWARE bvba gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt BETOWARE bvba eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan BETOWARE bvba. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen reageert op het basisontwerp, gaat BETOWARE bvba ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat BETOWARE bvba over tot het voltooien van de volledige website.
 • Mocht BETOWARE bvba onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan BETOWARE bvba alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij BETOWARE bvba een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • Door BETOWARE bvba gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
 • 7. OVERMACHT
 • BETOWARE bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer BETOWARE bvba als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal BETOWARE bvba alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en BETOWARE bvba geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door BETOWARE bvba tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 • 8. PRIJZEN
 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door BETOWARE bvba minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 • Het Content Management Systeem dat BETOWARE bvba zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, en is dus gratis verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt een aanzienlijk aantal werkuren en enige kennis ervan. Daarom rekent BETOWARE bvba een implementatiekost aan wanneer zij dit Content Management Systeem voor u implementeren. De implementatiekosten worden automatisch verrekend wanneer er maatwerk nodig is dat in het Content Management Systeem gevestigd is.
 • 9. BETALING
 • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en BETOWARE bvba is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verende van de factuur door BETOWARE bvba het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door BETOWARE bvba aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door BETOWARE bvba het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden.
 • In de genoemde gevallen behoudt BETOWARE bvba zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan BETOWARE bvba over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door BETOWARE bvba een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.D onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering BETOWARE bvba hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens BETOWARE bvba heeft voldaan.
 • 10. COPYRIGHT
 • Al het door BETOWARE bvba vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van BETOWARE bvba niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door BETOWARE bvba
 • De eigendom van door BETOWARE bvba verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij BETOWARE bvba, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan BETOWARE bvba hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is BETOWARE bvba gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • BETOWARE bvba behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 11. AANSPRAKELIJKHEID
 • Voor zover BETOWARE bvba bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop BETOWARE bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen kan BETOWARE bvba op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met BETOWARE bvba of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met BETOWARE bvba.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is BETOWARE bvba slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van BETOWARE bvba voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. BETOWARE bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.
 • BETOWARE bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. BETOWARE bvba wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan BETOWARE bvba aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

 

B. Algemene voorwaarden BETOWARE bvba

De opdrachtgever dient BETOWARE bvba terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door BETOWARE bvba geleden schade.

 • 1. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN
 • BETOWARE bvba noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 • 2. RECLAMATIE
 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan BETOWARE bvba, waarna BETOWARE bvba deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan BETOWARE bvba binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 • 3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
 • BETOWARE bvba behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 • 4. OVERIGE
 • BETOWARE bvba zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan BETOWARE bvba.
 • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. BETOWARE bvba kan enkel de goede werking van een website garanderen indien de webhosting door BETOWARE bvba zelf wordt verzorgt.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. BETOWARE bvba zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • BETOWARE bvba is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 5. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BETOWARE bvba en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Mechelen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door BETOWARE bvba met de opdrachtgever gesloten overeenkomst , de administratieve gegevens van BETOWARE bvba beslissend.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen.
 • In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
 • Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van BETOWARE bvba: http://www.BETOWEB.be/voorwaarden.aspx
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 

 

C. Onderhoudsvoorwaarden BETOWARE bvba

 • 1. TOEPASSINGSGEBIED
 • Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto's, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
 • 2. RECLAMATIE
 • De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan BETOWARE bvba, waarna BETOWARE bvba deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan BETOWARE bvba binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 • 3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
 • BETOWARE bvba behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 • 4. BETALING

Zie artikel 9. van de leveringsvoorwaarden

 • 5. CONTINUÏTEIT
 • Na de afloop van het onderhuodscontract zal BETOWARE bvba automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.
 • Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
 • Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

KMO pack

Het KMO website pack is een ideale manier om uw producten aan een breed online publiek bekend te maken. Via de MEB heeft u zelf controle over uw producten.

Lees meer

 

Starters pack

Met het starters pakket kan u uw zaak online presenteren aan potentiële klanten. U kan het effect van een website meten en indien nodig uitbreiden met een MEB.

Lees meer

 

KMO pack

Beheer uw administratie met BiziMan en bespaar tijd en geld. Kies uit de verschillende modules die uw bedrijf nodig heeft. U kan van thuis uit werken en uw data wordt veilig bewaard.

Lees meer